English | 中文 
   
比賽地點
 
荷里活廣場1樓明星廣場
 
地址:
香港九龍鑽石山龍蟠街3號 (港鐵鑽石山站C出口)
 

檢視較大地圖
 
   
©Hong Kong Rubik's Cube Union 2012. All Rights Reserved.